Zasady RODO dla wydarzenia PKNS

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako Uczestnika w wydarzeniu PechaKucha Night Szczecin, zwanym dalej PKNS. Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są zbierane, w jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.

1) Organizatorem PKNS jest Fundacja “Zmieniam” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Andersena 2A.

2) Uczestnikiem PKNS jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w PKNS.

3) Istnieje możliwość, iż przebieg PKNS, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4) Uczestnik zapisując się na udział w PKNS wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email.

5) Jednocześnie biorąc udział w PKNS Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez PechaKucha Szczecin jego wizerunku, utrwalonego w trakcie PKNS za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. Facebook, Youtube, Instagram, TikTok) oraz na stronie https://www.pechakucha.com/ i stronach internetowych PechaKucha Szczecin oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez PechaKucha Szczecin w związku z organizacją PKNS lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

6) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja “Zmieniam”.

b) Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji PKNS, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa powyżej.

c) Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy / współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

d) Po wyrażeniu osobnej zgody przez Uczestnika PKNS dane osobowe Uczestnika PKNS w postaci wizerunku, adresu email, nagranego przemówienia oraz prezentacji na PKNS będą przekazane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Japonia). Dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Lista podmiotów – patrz punkt 7.

e) Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji Międzynarodowej.

f) Dane osobowe Uczestników przechowywane będą w formularzu zgłoszeniowym do 21 dni od momentu zakończenia PKNS. Po upływie maksymalnie 21 dni, dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych PechaKucha Szczecin.

g) Uczestnicy PKNS posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

h) Uczestnikom PKNS przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

i) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu.

j) Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.

7) Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji międzynarodowych, z wyjątkiem partnerów wymienionych poniżej:

1)) Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie analityki ruchu na stronie w systemie Google Analytics oraz dostarczania dodatkowych funkcji (takich jak Google Maps, Google Search Console) związanych z prawidłowym funkcjonowaniem strony oraz wyświetlaniem wyników wyszukiwania. Zobacz jak Google przetwarza i chroni Twoje dane: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Ten dodatek do przeglądarki umożliwi Ci zarządzanie zakresem i poziomem dostępu do danych zbieranych przez Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

2)) Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie reklam i mierzenia ich skuteczności w systemie Google Ads. Zobacz jak Google przetwarza i chroni Twoje dane: https://policies.google.com/privacy?hl=pl. Tutaj możesz zarządzać swoimi preferencjami i informacjami w systemie reklamowym Google: https://accounts.google.com/InteractiveLogin/signinchooser?continue=https%3A%2F%2Fmyadcenter.google.com%2Fcustomize%3Fhl%3Dpl&followup=https%3A%2F%2Fmyadcenter.google.com%2Fcustomize%3Fhl%3Dpl&hl=pl&ltmpl=myadcenter&passive=1209600&ifkv=AVQVeyxDuRBibmcuuFpGZ9wiEHFLzoon1YwYeBEVYVjdqVpFCc4yN6DB6vXt8BfkXANE4Pe7j1lHhA&theme=glif&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin

3)) Facebook Inc. z siedzibą w USA w zakresie obsługi konta i dostępu do danych w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram), reklam i mierzenia ich skuteczności związanych z instalacją na stronie piksela Facebooka oraz API Konwersji. Zobacz jak Facebook przetwarza i chroni Twoje dane: https://www.facebook.com/business/gdpr

4)) Canva Pty Ltd. z siedzibą w Australii. Polityka prywatności Canva: https://www.canva.com/policies/privacy-policy/

5)) PechaKucha, Inc. z siedzibą w Japonii. Polityka prywatności PechaKucha: https://www.pechakucha.com/privacypolicy

pl_PLPolski
Powered by TranslatePress