Organizatorem Spotkania PechaKucha Szczecin Night  jest Fundacja “Zmieniam” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Andersena 2A.

Uczestnikiem Spotkania jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Spotkaniu PechaKucha Szczecin.

Istnieje możliwość, iż przebieg Spotkania PechaKucha Szczecin, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Uczestnik zapisując się na udział w Spotkaniu PechaKucha Szczecin wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email.

Jednocześnie biorąc udział w Spotkaniu PechaKucha Szczecin Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez PechaKucha Szczecin jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Spotkania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. m.in. Facebook, Youtube, Instagram) i stronach internetowych PechaKucha Szczecin oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez PechaKucha Szczecin w związku z organizacją Spotkania lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Fundacja „Zmieniam”.
  2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji Spotkania PechaKucha Szczecin, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody, o której mowa powyżej.
  3. Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy / współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.
  4. Po wyrażeniu osobnej zgody przez Uczestnika PechaKucha Szczecin dane osobowe Uczestnika PechaKucha Szczecin w postaci wizerunku, adresu email, nagranego przemówienia oraz prezentacji na PechaKucha Szczecin będą przekazane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Japonia). Dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.
  5. Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji Międzynarodowej.
  6. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą do 21 dni od momentu zakończenia Spotkania PechaKucha Szczecin. Po upływie maksymalnie 21 dni, dane osobowe zostaną usunięte z bazy danych PechaKucha Szczecin.
  7. Uczestnicy PechaKucha Szczecin posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Uczestnikom PechaKucha Szczecin przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Wydarzeniu.
  10. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.
pl_PLPolski
Powered by TranslatePress